راه اندازی سرویس ضریب تأثیر مجلات در یابش

راه اندازی سرویس ضریب تأثیر مجلات در یابش

برای دست یابی به اطلاعات ضریب تأثیر و دیگر شاخص های علم سنجی مجلات ویرایش 2023 JCR و SCOPUS یابش اقدام به راه اندازی سرویس ویژه کرده است که در صفحه ی مخصوص آن به نشانی JCR-Journal Citation Reports قرار گرفته است. مطالعه کامل