ابزارهای کتابداران

ابزارهای کتابداران

ابزارهای کتابداران چیست؟ ابزارهای کتابداران به آن دسته از پایگاه ها، نرم افزارها و سایت هایی گفته می شود که، مکمل فعالیت های روزمره کتابداران بوده و با استفاده از آنها پاسخگویی به نیاز مراجعان بهتر و کامل تر انجام می گیرد. برخی از اینگونه ابزارها رایگان بوده و تعدادی برای دسترسی نیازمند پرداخت هزینه […] مطالعه کامل