انتشارات دانشگاه راکفلر

انتشارات دانشگاه راکفلر

معرفی انتشارات دانشگاه راکفلر Rockefeller University Press  انتشارات دانشگاه راکفلر چیست؟ انتشارات راکفلر یک ناشر دانشگاهی است که به صداقت و کیفیت در انتشارات متعهد است و تحقیقات پیشگامانه ای را در زمینه علوم زیستی و پزشکی از محققان برجسته در سطح دنیا منتشر می نماید. این ناشر با تهیه و نشر کتاب ها و […] مطالعه کامل