پایگاه اطلاعاتی هلث لایبرری اسپیچ لنگوییج هرینگ

پایگاه اطلاعاتی هلث لایبرری اسپیچ لنگوییج هرینگ

  معرفی پایگاه اطلاعاتی هلث لایبرری اسپیچ لنگوییج هرینگ (LWW Health Library (Speech,language,hearing آسیب شناسی گفتار و زبان یکی از مهمترین شاخه های علم پزشکی است که در وب سایت هلث لایبرری بخشی ویژه برای آن در نظر گرفته شده است. در این قسمت محتوای آموزشی مرتبط با آسیب شناسی گفتار، سلامت گفتار و زبان […] مطالعه کامل