تفاوت ژورنال های علمی (داوری شده) و مجلات عمومی

تفاوت ژورنال های علمی (داوری شده) و مجلات عمومی

از مجله های علمی به دلیل اینکه پیش از چاپ مقالات توسط کارشناسان مربوط به هر رشته مورد بازبینی قرار می گیرند با عنوان مجله های بررسی شده نیز نام برده می شود. مجله های علمی دارای قالبی مشخص به همراه تعدادی مقاله و نمودار به منظور تفهیم مطالب هستند و منابع مورد استفاده آنان […] مطالعه کامل