مقالات پیش چاپ در اسکوپوس

مقالات پیش چاپ در اسکوپوس

بخشی از تلاش اسکوپوس برای محققان، به روز ماندن آنها با ایده‌های اولیه و آخرین یافته های تحقیقاتی است. به گزارش یابش و به نقل از اسکوپوس، اکنون پیش‌چاپ‌ها در اسکوپوس قابل جستجو هستند. مقالات پیش چاپ چیست؟ پیش‌چاپ‌ها نسخه‌های مقدماتی، منتشر نشده و بدون بررسی همتای مقالات علمی هستند که قبل از انتشار و […] مطالعه کامل