اکوسیستم پژوهشی چیست؟

اکوسیستم پژوهشی چیست؟

اکوسیستم پژوهشی چیست؟ اکوسیستم پژوهشی شبکه‌ای متشکل از محققان، دانشگاه ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی و تعامل میان آنها است و در نهایت به عنوان یک سیستم کل در خلق دانش، علم و فناوری، عمل می‌کند.   در واقع مجموعه ارتباطی را که میان پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجو ها، کارآفرین‌ها، دانشگاه ها، سازمان‌های مختلف […] مطالعه کامل