نرم افزار آماری تحلیل دادهای کمی S_plus

نرم افزار آماری تحلیل دادهای کمی S_plus

نرم افزار S_plus چیست؟ نرم افزار S_plus یک نرم افزار آماری قدرتمند است که برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری در زمینه‌های مختلف مانند علوم زیستی، پزشکی، مهندسی، علوم اجتماعی و اقتصادی استفاده می‌شود. این نرم افزار دارای قابلیت‌های گسترده‌ای در زمینه‌های آمار توصیفی، آمار استنباطی، سری‌های زمانی، آمار ژئوگرافیکی و برنامه‌نویسی آماری است. S_PLUS […] مطالعه کامل