Posted on

Librarians Tools

ابزارهای کتابداران

ابزارهای کتابداران به آن دسته از پایگاه ها و نرم افزارها و سایت هایی گفته می شود که مکمل فعالیت های روزمره کتابداران بوده و با استفاده از آنها پاسخگویی به نیاز مراجعان بهتر و کامل تر انجام میگیرد. برخی از اینگونه ابزارها رایگان بوده و تعدادی برای دسترسی نیازمند پرداخت هزینه هستند. در این جدول سعی شده تعدادی از ابزارهای مورد نیاز کتابداران که دسترسی آنها به صورت رایگان توسط مجموعه یابش فراهم شده است معرفی گردد.

 

eBooks-Tools JournalsTools
ابزارهای کتاب چاپی و الکترونیکی ابزارهای مجلات علمی – پژوهشی

جعبه ابزار پژوهشگران

Libguids Lib2Mag Logo LibJournals

پایگاه لیب گاید

مجله کتابدار ۲٫۰ مجلات کتابداری رایگان