وب سایت ترنیتین

 

معرفی وب سایت Turnitin

وب سایت ترنیتین یک ابزار به منظور سنجش میزان کیفیت محتوای متون علمی است. این وب سایت مانند دیگر ابزارهای مشابه خود با بررسی متون ارسال شده به آن توسط دانش آموزان، دانشجویان، محققان و دیگر افراد و تطبیق آن با دیگر متون موجود در فضای وب میزان شباهت متون را با یکدیگر بررسی کرده و چنانچه سرقت علمی و ادبی در متون ارسال شده صورت گرفته باشد آن را مشخص خواهد کرد. این وب سایت از سال ۱۹۹۸ فعالیت خود را در جامعه علمی و دانشگاهی آغاز نموده و همواره با تعهد خود امانت دار متون علمی ارسال شده به آن است. این مجموعه ماموریت خود را پشتیبانی از یکپارچگی آموزش جهانی و بهبود انتشار نتایج پژوهش می داند.