پایگاه اطلاعاتی اکسس انجینیرنیگ لایبرری

معرفی پایگاه  Access Engineering

این پایگاه اطلاعاتی یک پلتفرم مرجع مهندسی است که محتوای مهندسی بین رشته ای و ابزارهای آموزش و یادگیری تحلیلی را ارائه می دهد.  

 

 

برای ثبت درخواست با ما تماس بگیرید
http://lib.yabesh.ir/request/