کتابخانه دیجیتال تخصصی صنایع استان خراسان رضوی

خدمات دهنده‌ی حرفه‌ای در تأمین اطلاعات تخصصی، مشاوره ی اطلاعاتی-صنعتی،گردآوری داده‌ها و آموزش سواد اطلاعاتی، دیجیتال برای کارخانه‌های صنعتی و واحد‌های تحقیق و توسعه، مدیریت دانش و ارائه ی نرم افزار آرشیو فنی-سازمانی

صنایع شیمیایی

کتاب 18,945

مقالات 1,927,661

مجلات

صنایع فلزی

کتاب 139,429

مقالات 1,082,269

مجلات

خدمات کتابخانه

پایگاه های اطلاعاتی صنعتی

خدمات تخصصی