کتابخانه دیجیتال تخصصی صنایع استان خراسان رضوی

خدمات دهنده‌ی حرفه‌ای در تأمین اطلاعات تخصصی، مشاوره ی اطلاعاتی-صنعتی،گردآوری داده‌ها و آموزش سواد اطلاعاتی، دیجیتال برای کارخانه‌های صنعتی و واحد‌های تحقیق و توسعه، مدیریت دانش و ارائه ی نرم افزار آرشیو فنی-سازمانی