2020-11-25بازدید 3715
Posted on

دسترسی به پابمد

در پی اختلالات پابمد بر روی آی پی های ایرانی، برای رفع این مشکل ما سرویس غیرمستقیم فراهم کرده ایم.

می توانید از سرویس پابمد یابش
pubmed.yabesh.ir
استفاده بفرمایید.این سرویس به صورت مستقیم به پابمد وصل است ولی آی پی غیر ایرانی به پابمد ارسال می کند تا امکان دسترسی آن در کشورمان فراهم باشد
“لطفا اطلاع رسانی کنید کاربران امکان استفاده داشته باشند.”