Posted on

پایگاه ثبت اختراع کانادا

 

معرفی پایگاه ثبت اختراع کانادا Canadian Intellectual Property

این پایگاه اطلاعاتی یک سایت جستجوی تعاملی بوده که به منظور کمک به جستجوی اطلاعات پروانه های ثبت اختراع کانادا ایجاد شده است. پوشش زمانی آن از سال ۱۸۶۹ تاکنون است و اطلاعاتی از جمله تصویر پروانه های ثبت اختراع، داده های کتاب شناختی و متنی را در بر میگرد. جستجوی اطلاعات پروانه ای ثبت اختراع تنها از طریق فیلد داده های کتاب شناختی و متنی میسر است.

بدین معنا که تصاویر در این پایگاه قابل جستجو نیستند اما امکان مشاهده آنها برای هر پروانه ثبت اختراع خاصی وجود دارد که در فهرست نتایج بازیابی می شود. دسترسی به متن چکیده و ادعاهای پروانه های ثبت اختراعی که پیش از آگوست ۱۹۷۸ به ثبت رسیده اند امکان پذیر نیست بنابراین این گونه پروانه های ثبت اختراع را می توان تنها از طریق شماره ثبت اختراع، عنوان، مالک، مخترع یا رده بندی جستجو کرد. در این پایگاه چهار روش جستجوی ساده، پیشرفته، بر اساس عملگرهای بولی و شماره پروانه ثبت اختراع وجود دارد.

منبع

http://basparesh.ippi.ac.ir