آیا از یاد برده اید؟

آیا از یاد برده اید؟

بارها گفته بود و دگر بار تکرار کرد ساعت ها گفت و هزاران شنیدند کلام به اوج رسید… لب ها تکرار کرد و دست ها در یکدیگر فشرده شد… چه شکوه جلالی خورشید هدایت خوش درخشید و بلندترین آوای رشد سروده شد. به من، به تو و…تمامی کمال را نمایاند و دستمان را به دستش […] مطالعه کامل