خرید اشتراک مجلات خارجی (حرفه ای  و علمی-پژوهشی)

خرید اشتراک مجلات خارجی (حرفه ای و علمی-پژوهشی)

“یابش” با توجه به اهمیت  مجلات حرفه ای Professional magazine که به انتشار مطالب فناورانه، کاربردی و کلیدی در حوزه ی خود مبادرت می کنند، “پیش خوان مجلات یابش” را، راه اندازی کرده است. انواع مجلات  در دو دسته بندی هستند: مجلات حرفه ای (علمی-فناوری-تجاری)،  مجلاتی را شامل می شوند که علاوه بر مطالب علمی، […] مطالعه کامل