شش نکته موثر برای شناسایی شکاف تحقیقاتی

شش نکته موثر برای شناسایی شکاف تحقیقاتی

اولین قدم در انجام هر نوع تحقیق، شناسایی شکاف پژوهشی است. اما سوال بزرگ این است که چگونه می‌توان شکاف پژوهشی را از ادبیات موجود شناسایی کرد. برخی از محققان ایده روشنی در مورد مشکل تحقیقاتی که می‌خواهند دنبال کنند دارند. با این حال، برخی از محققان، به ویژه آنهایی که در مراحل اولیه حرفه […] مطالعه کامل