استرداد مقاله چیست؟

استرداد مقاله چیست؟

استرداد مقاله Paper Retraction چیست؟ پس گرفته شدن یک مقاله ی آکادمیک منتشر شده، بنا به هر دلیلی، استرداد مقاله گفته می شود. مقاله ی مسترد شده Retracted Paper چیست؟ به مقاله ای که استرداد شده باشد، مقاله ی مسترد شده/بازپس گرفته شده/سلب اعتبار شده، گفته می‌شود. و برای نویسنده یا نویسندگان آن امتیاز منفی محسوب […] مطالعه کامل