یافتن مجلات برتر اسکوپوس جهت چاپ مقاله

یافتن مجلات برتر اسکوپوس جهت چاپ مقاله

چاپ مقاله در یک نشریه مناسب و معتبر، گامی مهم در جهت به اشتراک گذاشتن یافته‌های علمی و پژوهشی با جامعه علمی و ارتقای اعتبار و جایگاه نویسنده در میان همتایانش محسوب می‌شود. انتشار مقاله در نشریه‌ای باکیفیت، نشان‌دهنده‌ی داوری دقیق و پذیرش آن توسط متخصصان آن حوزه است و به منزله‌ی مهر تأییدی بر […] مطالعه کامل