معرفی پایگاه ساستینبلیتی رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه ساستینبلیتی رفرنس سنتر از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی(Sustainability Reference Center (ebscohost ساستینبلیتی رفرنس سنتر یک پایگاه اطلاعاتی تمام متن قدرتمند است که تمامی جنبه های حفظ و نگهداری شامل محافظت از محیط زیست، شرکت در مسئولیت های اجتماعی و قوانین فدرال، ایالتی و محلی را پوشش می دهد. این پایگاه شامل ژورنال های تمام متن، مجلات، کتاب ها و […] مطالعه کامل
معرفی پایگاه نان پرافت ارگینایزیشن رفرنس سنتر  از ابسکوهاست

معرفی پایگاه نان پرافت ارگینایزیشن رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Nonprofit Organization Reference Center (ebscohost این پایگاه تمام متن که به حمایت از نیازهای اطلاعاتی و کاربردی بخش غیر انتفاعی می پردازد، شامل مطالبی است که به متخصصان حوزه غیر انتفاعی در تصمیمات شغلی مهم، موثر کردن فعالیت ها و رسیدن به اهداف سازمان هایشان کمک می کند. نان پرافت ارگینایزیشن رفرنس […] مطالعه کامل