روش پژوهش پیمایشی چیست؟

روش پژوهش پیمایشی چیست؟

مطالعه پیمایشی یک روش پژوهش کمی است که برای جمع‌آوری داده‌ها از مجموعه‌ای از پاسخ دهندگان استفاده می‌شود. به دلیل فواید و مزایای متعددی که در هنگام جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها دارد، در چند سال اخیر یکی از روش‌های مورد استفاده در حوزه پژوهش بوده است. پژوهش پیمایشی چیست؟ مطالعه پیمایشی به‌عنوان […] مطالعه کامل