پژوهش کمی چیست؟

پژوهش کمی چیست؟

پژوهش از نظر نوع داده به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می‌شود. در این مقاله از یابش به پژوهش کمی، انواع و ابعاد آن می‌پردازیم. تحقیقات کمی شامل تجزیه و تحلیل و جمع آوری داده‌های عددی برای کشف روندها، محاسبه میانگین‌ها، ارزیابی روابط و به دست‌آوردن بینش‌های کلی است. در زمینه‌های مختلف از جمله […] مطالعه کامل