تعریف بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی (آکادمیک یا علمی)

تعریف بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی (آکادمیک یا علمی)

هر پژوهشگر باید قبل از شروع پژوهش خود مروری بر مقالات مرتبط حوزه موضوعی خود داشته باشد تا بتواند موضوع پژوهش خود را سامان دهد. همچنین پس از انتخاب موضوع و تسلط کامل بر مسئله، در طول انجام پژوهش نیاز به منابع مختلف علمی دارد، لذا دسترسی به منابع موثق و علمی برای پژوهشگران و […] مطالعه کامل