سازمان جهانی کشاورزی

سازمان جهانی کشاورزی

آشنایی با انتشارات سازمان جهانی کشاورزی Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) سازمان جهانی کشاورزی چیست؟ فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمان‌های بین‌المللی است که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد. فائو به عنوان آژانس اصلی امنیت غذایی سازمان ملل، نقش منحصر به فردی را به عنوان یک […] مطالعه کامل