چگونه پژوهش خود را تاثیرگذار کنیم؟

چگونه پژوهش خود را تاثیرگذار کنیم؟

نفوذ پژوهش موضوع مهمی در دنیای پژوهش است. از این راهنما استفاده کنید تا بفهمید تاثیر برای شما و کارتان چه معنایی دارد، چگونه آن را اندازه گیری کنید، و نکاتی را در مورد به اشتراک گذاری مقاله خود برای افزایش تاثیر آن پس از انتشار دریافت کنید. تاثیرگذاری پژوهش چیست؟ نفوذ مربوط به بررسی […] مطالعه کامل