ارزیابی تأثیر سازمان‌ها بر اهداف توسعه پایدار توسط اسکوپوس

ارزیابی تأثیر سازمان‌ها بر اهداف توسعه پایدار توسط اسکوپوس

اسکوپوس سربرگ جدیدی در پروفایل سازمان‌ها ایجاد کرد که به کاربران امکان می‌دهد تا به راحتی تأثیر سازمان‌ها را بر SDGهای مختلف بررسی کنند. به گزارش یابش و به نقل از اسکوپوس، این ویژگی نوآورانه، تعداد مقالاتی را که یک سازمان در راستای اهداف توسعه پایدار خاصی منتشر کرده است، نشان می‌دهد. به عنوان مثال، […] مطالعه کامل