مسابقه عیدانه کتاب
به مناسبت نوروز سال ۱۳۹۵ مسابقه ای تحت عنوان “عیدانه” در گروه تلگرامی Librarian2.0  برگزار گردید. در این مسابقه هدف دادن عیدی کتاب به کودکان و نوجوانان و ارسال عکس آن بود. (مهلت ارسال عکسها تا تاریخ ۹۵۰۱۱۰ قرار داده شد.)

از بین تصاویر ارسالی ، تصویر ارسالی خانم زینب سادات صندید(عکس شماره ۱۵) توانست بیشترین رای را بیاورد و ایشان به عنوان برنده مسابقه انتخاب شدند.

 

عکس شماره ١
۶ رای
عکس شماره ٢
١٠ رای
عکس شماره ٣
٠  رای
عکس شماره ۴
١۵ رای
عکس شماره ۵
٣١ رای
عکس شماره ۶
۵ رای
عکس شماره ٧
١ رای
عکس شماره ٨
۴ رای
عکس شماره ٩
١ رای
عکس شماره ١٠
١٣ رای
عکس شماره ١١
٧ رای
عکس شماره ١٢
٧ رای
عکس شماره ١٣
۵رای
عکس شماره ١۴
٠ رای
عکس شماره ١۵
٣٢ رای
عکس شماره ١۶
١۴ رای