2016-04-02بازدید 1281
Posted on

مسابقه عیدانه کتاب

به مناسبت نوروز سال ۱۳۹۵ مسابقه ای تحت عنوان “عیدانه” در گروه تلگرامی Librarian2.0  برگزار گردید. در این مسابقه هدف دادن عیدی کتاب به کودکان و نوجوانان و ارسال عکس آن بود. (مهلت ارسال عکسها تا تاریخ ۹۵۰۱۱۰ قرار داده شد.)

از بین تصاویر ارسالی ، تصویر ارسالی خانم زینب سادات صندید(عکس شماره ۱۵) توانست بیشترین رای را بیاورد و ایشان به عنوان برنده مسابقه انتخاب شدند.

 

عکس شماره ١
۶ رای
عکس شماره ٢
١٠ رای
عکس شماره ٣
٠  رای
عکس شماره ۴
١۵ رای
عکس شماره ۵
٣١ رای
عکس شماره ۶
۵ رای
عکس شماره ٧
١ رای
عکس شماره ٨
۴ رای
عکس شماره ٩
١ رای
عکس شماره ١٠
١٣ رای
عکس شماره ١١
٧ رای
عکس شماره ١٢
٧ رای
عکس شماره ١٣
۵رای
عکس شماره ١۴
٠ رای
عکس شماره ١۵
٣٢ رای
عکس شماره ١۶
١۴ رای