معرفی پایگاه سایکالوژی اند بیهیورال ساینسس کالکشن از ابسکوهاست

Psychology and Behavioral Sciences Collection (ebscohost)

این پایگاه که یک پایگاه تمام متن ضروری برای روانشناسان، مشاوران، پژوهشگران و دانشجویان می باشد، صدها ژورنال تمام متن روانشناسی شامل تعداد زیادی از ژورنال های نمایه شده در سایک اینفو را فراهم می کند. این پایگاه به خصوص پوشش قوی از روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان دارد.

لینک به متون کامل از طریق سایک اینفو

سایکالوژی اند بیهیورال ساینسس می تواند مستقلا جستجو شود اما به کاربران مراکز مشترکش این امکان را می دهد که از طریق لینک های استنادهای سایک اینفو به متون کامل دست یابند. این استنادها وقتی از طریق ابسکوهاست مشاهده می شوند، می توانند به مقالات صدها ژورنال تمام متن تحت پوشش این پایگاه متصل شوند.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: روانشناسی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

محتوا

  • بیش از ۴۸۰ ژورنال تمام متن
  • بیش از ۳۰۰ ژورنال تمام متن همراه با استنادهای سایک اینفو

موضوعات

  • انسان شناسی
  • ویژگی های هیجانی و رفتاری
  • فرایندهای ذهنی
  • روش های مشاهده ای و تجربی
  • روانپزشکی و روانشناسی

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/psychology-behavioral-sciences-collection

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/psychology-behavioral-sciences-collection